1800 9400

Free calling charges

Đại hội cổ đông

Date Submitted Document Storage
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021
15/04/2021 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download / View online
12/04/2021 Điều chỉnh và bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2021 - Final Download / View online
25/03/2021 Thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021 Download / View online
25/03/2021 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Download / Xem online
25/03/2021 Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Download / Xem online
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020
12/06/2020 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Download / View online
11/06/2020 Công văn điều chỉnh nội dung báo cáo của Ban kiểm soát Download / View online
01/06/2020 Thư mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2020 Download / View online
01/06/2020 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download / Xem online
01/06/2020 Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download / Xem online
01/06/2020 Danh sách thành viên HĐQT nhận ủy quyền Download / Xem online
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019
12/04/2019 CV Đề cử thành viên BKS của Tập đoàn VNPT - Dang Thanh Hung Download / View online
12/04/2019 Biên bản và Nghị quyết DHDCD TN 12.4.2019 Download / View online
11/04/2019 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan Download / View online
11/04/2019 SYLL ứng cử viên Download / View online
11/04/2019 Đơn đề cử thành viên HDQT nhiệm kỳ III (2017-2022) Download / View online
11/04/2019 CV Thay đổi người Đại diện phần vốn góp của VNPT Download / View online
09/04/2019 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (bổ sung) Download / View online
09/04/2019 SYLL người đề cử - ứng cử HDQT - BKS (Biểu mẫu) Download / Xem online
09/04/2019 Sơ yếu lý lịch - Ông Đặng Thanh Hưng - ứng viên Thành viên BKS Download / View online
09/04/2019 Giấy đề cử - ứng cử TV HDQT (Biểu mẫu Download / Xem online
09/04/2019 Giấy đề cử - ứng cử TV BKS (Biễu mẫu) Download / Xem online
09/04/2019 Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Võ Thị Thanh Hương Download / View online
09/04/2019 Đơn từ nhiệm Phó chủ tịch HDQT của Ông Nguyễn Văn Hiệu Download / View online
01/04/2019 Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 Download / View online
22/03/2019 Giấy ủy quyền tham dự DHDCD TN 2019 (Biểu mẫu) Download / Xem online
22/03/2019 Giấy đăng ký tham dự DHDCD TN 2019 (Biểu mẫu) Download / Xem online
22/03/2019 Danh sách thành viên HDQT nhận ủy quyền (Biểu mẫu) Download / Xem online
22/03/2019 CBTT - Thư mời DHDCD TN 2019 Download / View online
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018
12/04/2018 Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / View online
30/03/2018 Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018 Download / View online
23/03/2018 Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / View online
23/03/2018 Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / Xem online
23/03/2018 Giấy đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / Xem online
23/03/2018 Danh sách thành viên HĐQT nhận ủy quyền Download / Xem online
23/03/2018 Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / Xem online
05/03/2018 Thông Báo Của VSD Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Người Sở Hữu Chứng Khoán Download / View online
26/02/2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018 Download / View online
26/02/2018 Quyết định HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 Download / View online
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017
27/03/2017 Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 Download / View online
27/03/2017 Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Download / View online
27/03/2017 Sơ Yếu Lý Lịch Người Đề Cử - Ứng Cử Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát (Biểu mẫu) Download / Xem online
27/03/2017 Giấy Xác Nhận Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (Biểu mẫu) Download / View online
27/03/2017 Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (Biểu mẫu) Download / View online
27/03/2017 Đơn Đề Cử - Ứng Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (Biểu mẫu) Download / Xem online
27/03/2017 Đơn Đề Cử - Ứng Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát (Biểu mẫu) Download / Xem online
27/03/2017 Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhận Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (Biểu mẫu) Download / View online
27/03/2017 Công bố thông tin – Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Download / View online
27/03/2017 Công bố thông tin – Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2017 Download / View online
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016
08/04/2016 Tờ Trình Tăng Vốn Điều Lệ Download / View online
08/04/2016 Tờ Trình Phê Duyệt Chi Trả Thù Lao Cho HĐQT, BKS, Thư Ký Download / View online
08/04/2016 Tờ Trình Phê Chuẩn Chủ Tịch HĐQT Kiêm Giữ Chức Vụ Tổng Giám Đốc Download / View online
08/04/2016 Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận, Chi Trả Cổ Tức Năm 2015 Download / View online
08/04/2016 Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán Độc Lập 2016 Download / View online
08/04/2016 Tờ Trình Chi Trả Thù Lao Cho HĐQT, BKS, Thư Ký Download / View online
08/04/2016 Tờ Trình Chỉ Tiêu Doanh Thu, Lợi Nhuận Và Kế Hoạch Chi Trả Cổ Tức 2016 Download / View online
08/04/2016 Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016 Download / View online
08/04/2016 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Download / View online
08/04/2016 Mẫu Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 (Biểu mẫu) Download / Xem online
08/04/2016 Mẫu Giấy Đăng Ký Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 (Biểu mẫu) Download / Xem online
08/04/2016 Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016 Download / View online
08/04/2016 Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 Download / View online
08/04/2016 Báo Cáo Thường Niên Download / View online
08/04/2016 Báo Cáo Của Tổng Giám Đốc Về Kết Quả Kinh Doanh 2015 Download / View online
08/04/2016 Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Về Tình Hình Hoạt Động Năm 2015 Và Phương Hướng Năm 2016 Download / View online
08/04/2016 Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Tình Hình Hoạt Động Và Kết Quả Kinh Doanh 2015 Download / View online
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2016
29/04/2016 Thư Mời Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2016 Download / View online
29/04/2016 Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
29/04/2016 Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
29/04/2016 Mẫu Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2016 (Tài Liệu) Download / Xem online
29/04/2016 Mẫu Giấy Đăng Ký Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2016 (Tài liệu) Download / Xem online
29/04/2016 Dự Thảo Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2016 (Tài Liệu) Download / Xem online
29/04/2016 Dự Thảo Điều Lệ Sửa đổi Bổ Sung (Tài liệu) Download / Xem online
29/04/2016 Danh Sách Hội Đồng Quản Trị VNTT 2016 (Tài Liệu) Download / Xem online
29/04/2016 Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015
13/05/2015 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đônng thường niên 2015 Download / View online
13/05/2015 Nghị quyết đại hội cổ đông 2015 Download / View online
13/05/2015 Giấy đăng ký dự Đại hội Cổ đông thường niên 2015 (Biểu mẫu) Download / View online
13/05/2015 Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2015 Download / View online
13/05/2015 Biên bản đại hội cổ đông 2015 Download / View online