Hồ Sơ Công Ty

Ngày đăng Tài liệu Lưu trữ
Điều lệ công ty
19/04/2023 Điều lệ Công ty năm 2023
05/05/2022 Điều lệ Công ty năm 2022.
15/04/2021 Điều lệ Công ty năm 2021.
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 6/2015
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 4/2018
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 11/2007
13/04/2018 Bố Cáo Thành Lập Công Ty
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 9/2016
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
19/04/2023 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 4 năm 2023
15/04/2021 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 4 năm 2021
12/04/2018 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 4 năm 2018
19/05/2015 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 5 năm 2017
Quy chế Công bố thông tin
11/08/2022 Quy chế công bố thông tin năm 2022
09/07/2018 Quy chế Công bố thông tin
Quy chế hoạt động hội đồng quản trị
19/04/2023 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tháng 4 năm 2023
15/04/2021 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tháng 4 năm 2021.
Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
19/04/2023 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tháng 4 năm 2023
15/04/2021 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tháng 4 năm 2021.
Bản cáo bạch
16/12/2021 BẢN CÁO BẠCH
19/05/2015 Bảng Thông Tin Tóm Tắt Công Ty VNTT
Scroll to Top