Thông báo Điều khoản và Điều kiện chung
về Bảo vệ và Xử lý dữ liệu cá nhân
(dành cho Khách hàng cá nhân)

Ngày đăng Tài liệu Lưu trữ
04/03/2024 THÔNG BÁO RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
04/03/2024 THÔNG BÁO YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
04/03/2024 THÔNG BÁO YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
04/03/2024 THÔNG BÁO PHẢN ĐỐI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
04/03/2024 THÔNG BÁO KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
04/03/2024 VĂN BẢN CHẤP THUẬN VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
04/03/2024 THÔNG BÁO YÊU CẦU XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
Scroll to Top