Các Câu Hỏi Thường Gặp

1. Cổ đông thực hiện mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 06/01/2022 – 18/02/2022 khi nào VNTT cấp sổ cổ phần?

Từ ngày 10/05/2022 VNTT cấp sổ mới cho cổ đông.

Không được, do Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản phải là bản gốc (có chữ ký tươi của cổ đông), kèm 01 bản photo chứng minh nhân dân + 01 bản photo sổ cổ đông (có thông tin CMND). Kế toán không nhận chứng từ scan/chụp hình gửi qua mail vì có đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm tra hồ sơ chi trả cổ tức của VNTT.

Khi cổ đông đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản của năm gần nhất thì Kế toán sẽ tự động kiểm tra hết các năm mà cổ đông chưa nhận cổ tức chuyển khoản một lần cho cổ đông. Từ năm 2014 – 2018 Công ty VNTT không thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông do Công ty lỗ lũy kế, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán khi công ty lỗ lũy kế thì không được chi trả cổ tức.

Được, Cổ đông điền vào Giấy đề nghị chuyển khoản (bản gốc) + 01 bản photo sổ cổ đông + 01 bản photo chứng minh nhân dân mới/căn cước công dân mới để VNTT kiểm tra thông tin cổ đông (vì trên sổ cổ đông có ghi nhận thông tin chứng minh nhân dân cũ).

Lý do: Từ tháng 4/2017 cổ phiếu của VNTT (mã chứng khoán TTN) đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nên tất cả thông tin của cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý thông tin cổ đông. Nên VNTT không tự động điều chỉnh hay cập nhật thông tin của cổ đông như trước khi VNTT chưa giao dịch trên sàn UPCOM.

Cổ đông phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin cổ đông: Giấy yêu cầu điều chỉnh thông tin (bản gốc) + 02 bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân (MỚI) + 01 bản photo sổ cổ đông. VNTT sẽ làm công văn gửi VSD để điều chỉnh thông tin cho cổ đông, sau đó VSD sẽ gửi công văn cho VNTT xác nhận là VSD đã điều chỉnh thông tin cổ đông trên hệ thống điện tử quản lý cổ đông. Sau khi VSD điều chỉnh thông tin trên hệ thống điện tử, cổ đông mang sổ cổ đông + CMND/CCCD mới ra Công ty Chứng khoán bất kỳ lưu ký. Cổ đông vui lòng cho Công ty chứng khoán số điện thoại: 0274.2220399 hoặc email: dieultx@vntt.com.vn để nhân viên Công ty chứng khoán có thể kiểm tra thông tin hoặc cần hỗ trợ từ VNTT trong quá trình lưu ký chứng khoán.

Trước tiên, Cổ đông kiểm tra chứng minh nhân dân/căn cước công dân mới (cổ đông đang dùng) có gửi yêu cầu VNTT hỗ trợ làm thủ tục điều chỉnh với VSD chưa? Nếu chưa thì phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin trước khi lưu ký. Lưu ký chứng khoán thì cổ đông liên hệ công ty chứng khoán gần nhà cổ đông cho tiện và mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân mới + sổ cổ đông.

Được, Vì trước khi cổ đông đi lưu ký đã làm thủ tục điều chỉnh thông tin như hướng dẫn mục 6, VSD đã điều chỉnh trên hệ thống điện tử quản lý cổ đông (VSD gửi công văn cho VNTT xác nhận đã điều chỉnh cho cổ đông).

Cổ đông vào website VNTT – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin: https://vntt.com.vn/Home/CongBoThongTin; theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán thì VNTT cập nhật thông tin trên website của VNTT và công bố thông tin cho UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng theo quy định đối với Công ty đại chúng.

Hướng dẫn thủ tục cho cổ đông như: Giấy đề nghị nhận cổ tức chuyển khoản, đề nghị thay đổi thông tin cổ đông, thủ tục mất sổ cổ đông… tại đường link:

Biểu mẫu

Như giải thích mục 6. Chứng nhận sở hữu cổ phần là một loại tài sản có giá trị được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015, nên mọi thông tin của cổ đông do cổ đông thực hiện quyền của mình và đảm bảo thông tin chính xác và có giá trị pháp lý. Cổ đông nên lưu ký chứng khoán để giao dịch mua/bán cổ phiếu, cổ tức hàng sẽ tự động chuyển vào tài khoản chứng khoán của cổ đông, cổ đông không phải gửi hồ sơ đề nghị nhận cổ tức hàng năm về VNTT.

Scroll to Top