Báo Cáo Tài Chính

Ngày đăng Tài liệu Lưu trữ
Năm 2024
23/04/2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1.2024
22/04/2024 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Quý 1.2024
Năm 2023
25/03/2024 Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Năm 2023
25/03/2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Năm 2023
22/01/2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất – Quý 4.2023
19/01/2024 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Quý 4.2023
19/10/2023 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Quý 3.2023
19/10/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 3.2023
28/08/2023 Báo cáo tài chính Mẹ - Bán niên 2023
28/08/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên 2023
27/07/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2023
21/07/2023 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Quý 2.2023
26/04/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1.2023
20/04/2023 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Quý 1.2023
Năm 2022
31/03/2023 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022
31/03/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022
19/01/2023 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Quý 4.2022
19/01/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4.2022
27/10/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 3.2022
21/10/2022 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Qúy 3.2022
29/08/2022 Báo cáo tài chính công ty mẹ - Bán niên 2022
29/08/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên 2022
28/07/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2022
20/07/2022 Báo cáo tài chính công ty mẹ - Qúy 2.2022
26/04/2022 Báo cáo tài chính Mẹ - Qúy 1.2022.
26/04/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Qúy 1.2022.
Năm 2021
31/03/2022 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021
31/03/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021
26/01/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2021
26/01/2022 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2021.
29/10/2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2021
29/10/2021 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2021.
29/10/2021 Công văn giải trình của Công ty mẹ chênh lệch lợi nhuận Quý III năm 2021 (Hợp nhất).
29/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý III năm 2021 (Hợp nhất).
30/08/2021 Báo cáo tài chính Bán niên Hợp nhất
30/08/2021 Báo cáo tài chính Bán niên Công ty mẹ
20/07/2021 Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
20/04/2021 Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
Năm 2020
25/03/2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
20/01/2021 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
19/10/2020 Báo cáo tài chính Quý III năm 2020
14/08/2020 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
17/07/2020 Báo cáo tài chính Quý II năm 2020
20/04/2020 Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
Năm 2019
24/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
20/01/2020 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019
22/10/2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019
15/08/2019 Báo cáo tài chính bán niên 2019
22/07/2019 Báo cáo tài chính Quý II năm 2019
22/04/2019 Báo cáo tài chính Quý I năm 2019
Năm 2018
25/03/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
21/01/2019 Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
18/10/2018 Báo cáo tài chính quý III năm 2018
15/08/2018 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
20/07/2018 Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
20/04/2018 Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
Năm 2017
19/03/2018 Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
22/01/2018 CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
20/10/2017 CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2017
15/08/2017 CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
20/07/2017 CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
20/04/2017 CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
Năm 2016
13/03/2017 CBTT Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
20/01/2017 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016
20/10/2016 Báo cáo tài chính Quý III năm 2016
20/10/2016 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2016
15/08/2016 Báo cáo tài chính bán niên năm 2016
20/07/2016 Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
19/04/2016 Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
19/04/2016 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2016
19/04/2016 CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
Năm 2015
21/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
21/03/2016 CBTT Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
21/03/2015 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2015
Scroll to Top