Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ đồ tổ chức của VNTT được thể hiện một cách chuyên
nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và
hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên
và phòng ban trong công ty.

Scroll to Top