Thông báo chính sách Thu thập & Xử lý DLCN

(dành cho Cổ Đông)

Ngày đăng Tài liệu Lưu trữ
15/03/2024 THÔNG BÁO RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
15/03/2024 THÔNG BÁO YÊU CẦU XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
15/03/2024 THÔNG BÁO YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
15/03/2024 THÔNG BÁO YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
15/03/2024 THÔNG BÁO PHẢN ĐỐI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
15/03/2024 THÔNG BÁO KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU
15/03/2024 VĂN BẢN CHẤP THUẬN VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Scroll to Top