Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán.

Scroll to Top