Quyết định số:10/2021/QĐ – HĐQT ngày 24/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức của năm 2020 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Scroll to Top