Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2020; và thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2020

Scroll to Top