Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2021 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2021.

Scroll to Top