Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.

Scroll to Top