CBTT – Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

Scroll to Top