Lớp đào tạo phương pháp xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân IDP

Ngày 15/02/2022 VNTT phối hợp với tổ tư vấn L&A tổ chức lớp đào tạo phương pháp xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân IDP cho các cấp quản lý các phòng ban của VNTT.

Kế hoạch phát triển cá nhân là gì?

IDP (Individual Development Plan) là một bản kế hoạch hành động dựa trên sự nhận thức, trải nghiệm, sự đánh giá, mục tiêu và phương hứớng cho sự phát triển bản thân nhân viên, khuyến khích phát triển các năng lực, kỹ năng và hành vi cần thiết để bảo đảm thành công trong vai trò hiện tại và có thể chuẩnbị cho một nhân viên vì lợi ích nghề nghiệp tương lai của họ.

Lợi ích của IDP

Quy trình lập IDP

Phương pháp lập IDP

Bước 1: Chọn năng lực phát triển

Cùng với quản lý trực tiếp từ danh mục năng lực được đánh giá. Có thể sử dụng nguyên tắc sau để chọn <=3 năng lực nào đạt cả 3 yêu cầu:

C – Competence: Năng lực thực tế < chuẩn năng lực (1); Năng lực thực tế ≥ chuẩn năng lực (2)

P – Passion: Chọn 3 năng lực mà bạn mong muốn được cải thiện nhất

O – Organizational need: Tổ chức cần, vì các năng lực này có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc và năng lực được chọn phải nằm trong chiến lược phát triển của công ty và/hoặc kế hoạch phát triển của phòng ban

Bước 2: Thiết lập mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển: Dựa trên mức của tiêu chuẩn năng lực (chọn 1 hành vi), kết hợp nguyên tắc SMART

• S – Specific : Cụ thể, dễ hiểu,

• M – Measurable : Đo lường được,

• A – Attainable : Có thể đạt được,

• R – Relevant : Thực tế,

• T – Time-Bound : Có thời hạn cụ thể)

Kết quả mong đợi: Khả năng thực hiện được khi hoàn thành mục tiêu và/hoặc kết quả cụ thể (KPI) – Bằng chứng để chứng minh anh/chị thành công với mục tiêu này.

Đăng ký nhận tin

Bài viết mới nhất

Scroll to Top