1800 9400

Free calling charges

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
5/13/2020 1:36:17 PM

Trong cuộc họp ngày 7/5/2020, team tư vấn L&A đã thực hiện báo cáo với Ban TGĐ VNTT kết quả khảo sát thực trạng VNTT và đưa ra những đề xuất cải tiến .

Tập thể VNTT là đội ngũ rất tuân thủ các quy định của công ty, luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc nên với định hướng của Lãnh đạo về sự cải tiến để phát triển tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, công bằng thì mọi thành viên của VNTT quyết tâm hết mình để thực hiện sẽ giúp cho dự án hoàn thành đồng bộ và đạt mục tiêu đề ra.

Ngày 12/5/2020 VNTT và L&A tổ chức WORKSHOP QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC với sự tham dự của 36 nhân sự thuộc cấp quản lý từ N2 đến N5.


Michel Bui