1800 9400

Free calling charges

Triển khai đánh giá nội bộ lần 1 năm 2021
6/2/2021 2:21:00 PM

Đánh giá nội bộ là một công cụ quan trọng giúp hệ thống quản lý chất lượng hoàn thiện. Để duy trì và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; hoạt động này cần được thực hiện một cách có tổ chức và hiệu quả.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng (9001:2015) và Hệ thống quản lý An Toàn Thông Tin (27001:2013) năm 2021, VNTT đã tiến hành đánh giá nội bộ lần 01/2021 từ ngày 11/05 - 13/05/2021.

Phạm vi đánh giá: ISO 9001:2015 đối với tất cả các Phòng ban/Trung tâm và ISO 27001:2013 đối với Trung tâm GPDN, Phòng QTDC, Phòng VHDC.

Mục đích đánh giá nhằm xem xét, đánh giá tính phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng và Hệ thống quản lý An Toàn Thông Tin đang vận hành tại VNTT so với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015/Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 và các Tài liệu Công ty hiện hành và để làm cơ sở mời Tổ chức chứng nhận Quacert thực hiện đánh giá chứng nhận lại hệ thống.

Sau 3 ngày đánh giá cho thấy hệ thống tài liệu được hoạch định đầy đủ tuy nhiên có một số điểm cần cải tiến như Hoạt động xác định bối cảnh, kiểm kê tài sản thông tin quan trọng và đánh giá rủi ro; Hoạt động đào tạo và kiểm soát an toàn lao động HSE; Hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, checklist cho từng hạng mục công việc.

Kết quả chung:

- Tổng số điểm không phù hợp: 02 NC

- Tổng số điểm lưu ý (khuyến nghị): 16 Ob

- Tổng số điểm cơ hội cải tiến: 14 OPI

Michel Bùi