1800 9400

Free calling charges

VNTT đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân vảo vệ an ninh Tổ Quốc” năm 2020
5/4/2021 1:45:39 PM

Ngày 26/03/2021, VNTT vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có lịch sử gắn liền với những giai đoạn của cách mạng Việt Nam như phong trào “Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Thập gia liên báo” trong thời kỳ chống Pháp; Phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian” trong những năm chống Mỹ cứu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã thực sự góp phần quan trọng phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai hiệu quả không chỉ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời với bọn tội phạm, ổn định được tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở mà có tác dụng giải quyết nhiệm vụ thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển, văn hóa, xã hội ổn định. Vì vậy, việc xây dựng mô hình phong trào toàn dân có vai trò hết sức quan trọng, là nhiệm vụ chính trị của toàn đảng, toàn dân trong việc bảo đảm ANTT.

Ngày nay, cách mạng Việt nam đã bước sang một giai đoạn mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta là: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa từng bước tạo ra động lực để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng cao trên mọi phương diện. Với quan điểm "lấy dân làm gốc" nhằm khơi dậy và phát huy mọi khả năng tiềm tàng sức mạnh to lớn của đông đảo quần chúng trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, dân chủ, công bằng, văn minh.

Michel Bùi