1800 9400

Free calling charges

Triển khai đánh giá KPI Quý I 2021
5/4/2021 1:32:19 PM

Căn cứ “Quy trình đăng ký và đánh giá hiệu quả công việc – KPI” ban hành ngày 01/01/2021.

Ban đánh giá KPI đã triển khai đánh giá KPI Quý I trên e-office theo lịch trình như sau:

- Đánh giá KPI cấp Cá nhân + Cấp phòng: 01/04/21 - 10/04/21

- Đánh giá KPI cấp Cá nhân + Cấp phòng (chỉ dành cho các phòng có chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận): 01/04/21 - 21/04/21

- Đánh giá KPI cấp Công ty: 22/04/21- 25/04/21

Chỉ tiêu “tiết kiệm chi phí VPP” thuộc viễn cảnh tài chính (F) của KPI cấp phòng thì ngương được phép linh động giữa các quý và tổng ngưỡng sử dụng trong các quý không vượt quá tổng ngương của năm.

Michel Bui