1800 9400

Free calling charges

DỰ ÁN “TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ”
5/19/2020 3:36:34 PM

Trong cuộc họp ngày 7/5/2020, team tư vấn L&A đã thực hiện báo cáo với Ban TGĐ VNTT kết quả khảo sát thực trạng VNTT và đưa ra những đề xuất cải tiến.

Để tạo sự thấu hiểu giữa Team Tư vấn L&A với tập thể VNTT trong quá trình hợp tác triển khai dự án “Tối ưu hóa hệ thống quản trị nhân sự”, Team dự án VNTT đã tiến hành phỏng vấn ông Phan văn Dũng – Tư vấn viên chính của dự án :

Le & Associates (L & A) tư vấn chính cho VNTT trong dự án

Hỏi 1 : Sau khi thực hiện công tác khảo sát (phỏng vấn và nghiên cứu hồ sơ), ông nhận định thế nào về thực trạng của VNTT trong mối liên hệ với mô hình lương 3P và đánh giá năng lực cá nhân thông qua Bộ TĐNL?

Trả lời: Sau khi thực hiện công tác khảo sát, ban tư vấn có những nhận định như sau:

Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc đủ tiêu chuẩn để làm cơ sở xây dựng mô hình lương 3P. Tuy nhiên, khi triển khai dự án từ P1 đến P3 cần phải xem xét, rà soát các tài liệu này so với công việc thực tế để đánh giá đúng mức độ đóng góp của từng Phòng/Ban, từng vị trí nhằm ghi nhận và trả lương thưởng tương xứng với từng đối tượng. Từ đó, công ty sẽ thiết kế được bộ từ điển năng lực của từng vị trí, bộ từ điển này sẽ được áp dụng để tuyển đúng người, đúng năng lực cho nguồn nhân sự đầu vào, trả lương, nâng lương xứng đáng cho đội ngũ hiện tại và chọn lọc tưởng thưởng, đào tạo cho những tiềm năng tương lai.

Dự án đòi hỏi sự phối hợp nhuẫn nhuyễn giữa các phòng ban

Hỏi 2 : ông có thể chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai dự án?

- Thuận lợi: Tập thể VNTT là đội ngũ rất tuân thủ các quy định của công ty, luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc nên với định hướng của Lãnh đạo về sự cải tiến để phát triển tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, công bằng thì mọi thành viên của VNTT đều quyết tâm hết mình để thực hiện,đây sẽ là điều kiện giúp cho dự án hoàn thành đồng bộ và đạt mục tiêu đề ra.

- Khó khăn: Đề tài này ít nhiều cũng có những điểm mới trong cải tiến, nhất là các hạng mục đánh giá năng lực sẽ đòi hỏi các cấp quản lý phải nghiên cứu, hiểu sâu công việc của nhân viên mình, chọn lọc những năng lực nào là quan trọng để hình thành nên giá trị của vị trí. Do đó, cần có những quản lý đủ năng lực và công tâm để đánh giá.

Michel Bui