Datacenter Tour

  • Phòng quản lý tập trung

  • Nhân viên trực 24/7

  • Giám sát tính sẵn sàng, băng thông, khắc phục lỗi,...