1800 9400

Free calling charges

First slide

Kênh Thuê Riêng

Dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý để kết nối giữa các điểm trong hệ thống mạng nội bộ của khách hàng.

    + Khách hàng toàn quyền sử dụng đường truyền 100%, không phải chia sẻ tài nguyên mạng với bất kỳ người dùng khác.

    + Băng thông luôn đạt 100% tốc độ cam kết.