1800 9400

Free calling charges

Hồ sơ công ty

Date Submitted Document Storage
Điều khoản chung
21/09/2020 Điều khoản chung Download / View online
Quy chế quản trị công ty
19/05/2017 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 5 năm 2017 Download / View online
19/05/2017 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 4 năm 2018 Download / View online
Hồ sơ công ty
09/07/2018 Quy chế Công bố thông tin Download / View online
Điều lệ
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 9/2016 Download / View online
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 6/2015 Download / View online
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 4/2018 Download / View online
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 11/2007 Download / View online
13/04/2018 Bố Cáo Thành Lập Công Ty Download / View online
Bảng thông tin tóm tắt công ty VNTT
19/05/2017 Bảng Thông Tin Tóm Tắt Công Ty VNTT Download / View online