1800 9400

Free calling charges

Hồ sơ công ty

Date Submitted Document Storage
Điều lệ Công ty
05/05/2022 Điều lệ Công ty năm 2022. Download / View online
15/04/2021 Điều lệ Công ty năm 2021. Download / View online
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 9/2016 Download / View online
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 6/2015 Download / View online
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 4/2018 Download / View online
13/04/2018 Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động VNTT Tháng 11/2007 Download / View online
13/04/2018 Bố Cáo Thành Lập Công Ty Download / View online
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
15/04/2021 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 4 năm 2021 Download / View online
12/04/2018 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 4 năm 2018 Download / View online
19/05/2015 Quy Chế Quản Trị Công Ty tháng 5 năm 2017 Download / View online
Quy chế Công bố thông tin
11/08/2022 Quy chế công bố thông tin năm 2022 Download / View online
09/07/2018 Quy chế Công bố thông tin Download / View online
Quy chế hoạt động hội đồng quản trị
15/04/2021 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tháng 4 năm 2021. Download / View online
Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
15/04/2021 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tháng 4 năm 2021. Download / View online
Bản cáo bạch
16/12/2021 BẢN CÁO BẠCH Download / View online
19/05/2015 Bảng Thông Tin Tóm Tắt Công Ty VNTT Download / View online