1800 9400

Free calling charges

Công bố thông tin

Date Submitted Document Storage
CÔNG BỐ THÔNG TIN
24/02/2023 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán Download / View online
20/02/2023 NQ HĐQT vv triệu tập ĐHĐCĐ TN 2023 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2023 Download / View online
19/01/2023 Danh sách cổ đông lớn Download / View online
19/01/2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty 2022 Download / View online
09/11/2022 Thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Ngô Duy Khang Download / View online
23/09/2022 CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Download / View online
19/09/2022 Thông báo cổ đông nhận cổ tức năm 2021 Download / View online
19/09/2022 Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức Download / Xem online
19/09/2022 Giấy ủy quyền nhận cổ tức Download / Xem online
12/09/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9 - ngày 08/09/2022 Download / View online
31/08/2022 Đính chính Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để chi trả cổ tức 2021 Download / View online
29/08/2022 Thông báo Giấy CNDKDN đăng ký thay đổi lần 8 - 29.8.2022 Download / View online
29/08/2022 Nghị quyết HDQT về việc chi cổ tức năm 2021 - 29.8.2022 Download / View online
11/08/2022 Thông báo thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Download / View online
11/08/2022 Quy chế công bố thông tin Download / View online
28/07/2022 Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022 Download / View online
26/07/2022 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng 2022 Download / View online
18/07/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7- Ngày 18/07/2022 Download / View online
29/06/2022 CBTT - Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Download / View online
13/05/2022 Thông báo giao dịch ngày đầu tiên thay đối với CP thay đổi đăng ký giao dịch Download / View online
05/05/2022 CBTT - Điều lệ Công ty năm 2022. Download / View online
04/05/2022 CBTT- HXN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch CP Download / View online
26/04/2022 Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Chủ tịch HĐQT Download / View online
21/04/2022 Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT - BKS (Final) Download / View online
21/04/2022 CBTT - Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 Download / View online
19/04/2022 CBTT - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6 Download / View online
18/04/2022 CBTT - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần 1 Download / View online
18/04/2022 CBTT - Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2022 Download / View online
12/04/2022 CBTT - Thay đổi nhân sự - Tổng Giám Đốc Download / View online
12/04/2022 CBTT - Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc. Download / View online
06/04/2022 CBTT - UBCKNN chấp thuận báo cáo phát hành Cp cho cổ đông hiện hữu và ESOP Download / View online
30/03/2022 CBTT - Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2022 Download / View online
22/03/2022 Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết NLD Download / View online
22/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán CP cho NLD Download / View online
22/03/2022 Báo cáo kết quả chào bán CP theo chương trình lựa chọn cho NLD Download / View online
16/03/2022 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Download / View online
15/03/2022 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán CP ra công chúng Download / View online
15/03/2022 CBTT - Báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng Download / View online
10/03/2022 Báo cáo giao dịch cổ phiếu TTN_không có thông tin cá nhân Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Quảng Văn Viết Cương Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Nguyễn Văn Phúc Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Ngô Duy Khang Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Lai Xuân Nghĩa Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Huỳnh Quang Hải Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Đặng Thanh Hưng Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Bà Võ Thị Thanh Hương Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Bà Lê Thị Xuân Diệu Download / View online
07/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Giang Quốc Dũng Download / View online
03/03/2022 VSD Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022 Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Quảng Văn Viết Cương - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Nguyễn Văn Phúc - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Nguyễn Bá Thước - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Lê Xuân Vinh - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Lai Xuân Nghĩa - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Huỳnh Quang Hải - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Giang Quốc Dũng - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Ngô Duy Khang - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Ông Đặng Thanh Hưng - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Bà Võ Thị Thanh Hương - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Rút gọn Download / View online
01/03/2022 Thông báo giao dịch Bà Lê Thị Xuân Diệu - Rút gọn Download / View online
28/02/2022 Nghị quyết Triệu tập ĐHĐCĐ TN 2022 Download / View online
25/02/2022 Nghị quyết HĐQT phân phối số cổ phần chưa bán hết Download / View online
23/02/2022 VNPT Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu TTN Download / View online
21/02/2022 UBCKNN chấp thuận phát trình cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 Download / View online
21/02/2022 Thông báo chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 Download / View online
21/02/2022 BCM-BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH BẢN BỎ THÔNG TIN CÁ NHÂN Download / View online
15/02/2022 Kết quả thực hiện quyền mua - Ông Quảng Văn Viết Cương - Rút gọn Download / View online
15/02/2022 Kết quả thực hiện quyền mua - Bà Phạm Thị Lan Thảo - Rút gọn Download / View online
15/02/2022 Kết quả thực hiện quyền mua - Bà Huỳnh Kim Thảo - Rút gọn Download / View online
15/02/2022 Báo cáo thực hiện quyền mua - Bà Võ Thị Thanh Hương - Rút gọn Download / View online
15/02/2022 Báo cáo thực hiện quyền mua - Bà Huỳnh Song Ngọc Trang - Rút gọn Download / View online
15/02/2022 Báo cáo thực hiện quyền mua - Ông Đặng Thanh Hưng - Rút gọn Download / View online
14/02/2022 Becamex IDC thông báo thực hiện quyền mua CP Download / View online
09/02/2022 VNPT thông báo giao dịch CP của người có liên quan Download / View online
09/02/2022 Ông Đựng Thanh Hưng - Trưởng BKS giao dịch mua CP Download / View online
09/02/2022 Người có liên quan của ông Đựng Thanh Hưng - Trưởng BKS giao dịch quyền mua CP Download / View online
09/02/2022 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của VNPT tại VNTT Download / View online
28/01/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản 27.01.2022 Download / View online
27/01/2022 Ba Vo Thi Thanh Huong - TV.HĐQT thong bao giao dich quyen mua CP Download / View online
26/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021. Download / View online
24/01/2022 Ong Quang Van Viet Cuong - TV.HDQT thong qua giao dich quyen mua CP Download / View online
24/01/2022 Nguoi co lien quan cua Ong Quang Van Viet Cuong - TV.HDQT thong bao giao dich quyen mua CP Download / View online
24/01/2022 Nguoi co lien quan cua Ong Giang Quoc Dung - TV.HDQT thong bao giao dich quyen mua CO Download / View online
13/01/2022 Danh sách cổ đông Nhà nước Download / View online
05/01/2022 Thông báo hướng dẫn thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu Download / View online
05/01/2022 Giấy đăng ký mua CP Download / Xem online
05/01/2022 Giấy chuyển nhượng quyền mua CP Download / Xem online
05/01/2022 CBTT - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Download / View online
27/12/2021 VSD - Thông báo về ngày cuối cùng và xác nhận danh sach người sở hữu chứng khoán. Download / View online
22/12/2021 Thông báo đính chính Nghị quyết HĐQT Download / View online
16/12/2021 Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD Download / View online
16/12/2021 Thông báo chào bán cổ phiêu ra công chúng Download / View online
16/12/2021 CBTT - Nghi quyet HDQT chot danh sach CD thuc hien quyen mua va LYKBVB Download / View online
16/12/2021 BẢN CÁO BẠCH Download / View online
14/12/2021 Công bố Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Download / View online
16/09/2021 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% tại VNTT Download / View online
13/09/2021 Thông báo chi trả cổ tức năm 2020. Download / View online
01/09/2021 VSD - Thông báo TTN chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Download / Xem online
24/08/2021 Quyết định số:10/2021/QĐ - HĐQT ngày 24/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức của năm 2020 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Download / View online
16/08/2021 Thông báo (thay đổi) mô hình Công ty và loại báo cáo tài chính. Download / View online
27/07/2021 CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 - rút gọn. Download / View online
10/06/2021 CBTT - Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021. Download / View online
17/05/2021 CBTT - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Giải pháp VNTT Download / View online
04/05/2021 Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập Công ty con Download / View online
15/04/2021 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download / View online
30/03/2021 CBTT - Xử phạt vi phạm hành chính về Thuế Download / View online
26/02/2021 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2021 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2021. Download / View online
29/01/2021 Báo cáo quản trị Công ty năm 2020 Download / View online
29/01/2021 Báo cáo danh sách cổ đồng Nhà nước, Cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020. Download / View online
11/01/2021 Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc. Download / View online
31/12/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty Download / View online
15/09/2020 Thông báo thanh toán cổ tức còn lại của năm 2019. Download / View online
31/08/2020 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán. Download / View online
26/08/2020 Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ túc 2019 và Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền. Download / View online
29/07/2020 Nghị quyết của HĐQT về việc bầu lại các chức danh trong HĐQT Download / View online
08/07/2020 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2020. Download / View online
30/06/2020 CBTT - Ký hợp đồng Kiểm toán và soát xét năm 2020 Download / View online
11/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán Download / View online
11/05/2020 Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Download / View online
05/05/2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN năm 2020 Download / View online
05/05/2020 Thông báo về việc hủy thông báo chốt danh sách người sở hữu CK tham dự ĐHCĐ TN năm 2020 Download / View online
05/05/2020 Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2020; và thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2020 Download / View online
01/04/2020 Công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2020 Download / View online
30/03/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Download / View online
30/03/2020 CBTT- Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cồ Đông thường niên 2020 Download / View online
25/03/2020 Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn góp tại Công ty Cổ phần Becamex Bình Định 25.03.2020 Download / View online
19/03/2020 CBTT - Nghị quyết HDQT về việc dời ngày tổ chức DHDCD TN 2020 Download / View online
18/02/2020 VSD_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 17.02.2020 Download / View online
12/02/2020 CBTT-Nghị quyết triệu tập DHDCD và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự DHDCD 12.02.2020 Download / View online
14/01/2020 Danh sách Cổ đông lớn - Cổ đông nhà nước Download / View online
07/10/2019 Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 Download / View online
24/09/2019 Thông Báo về ngày DKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Download / View online
18/09/2019 CBTT- Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 Download / View online
08/08/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 8.8.2019 Download / View online
23/07/2019 CBTT - TB giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 23.07.2019 Download / View online
11/07/2019 SYLL và danh sách người có liên quan của người nội bộ Download / View online
03/06/2019 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Download / View online
03/05/2019 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh – Công ty VNTT Download / View online
22/04/2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT Download / View online
04/03/2019 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán Download / View online
19/02/2019 Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN 2019 và Thông báo chốt danh sách cổ đông Download / View online
18/10/2018 Danh sách cổ đông Nhà nước - cổ đông lớn Download / View online
17/09/2018 Công bố thông tin vi phạm về thuế Download / View online
04/07/2018 Thay Đổi Địa Chỉ Chi Nhánh Download / View online
30/05/2018 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 Download / View online
13/04/2018 Quy chế quản trị công ty VNTT 12.4.2018 Download / View online
13/04/2018 Điều lệ công ty VNTT 12.04.2018 Download / View online
12/04/2018 Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / View online
30/03/2018 Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018 Download / View online
23/03/2018 Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download / View online
05/03/2018 Thông Báo Của VSD Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Và Xác Nhận Người Sở Hữu Chứng Khoán Download / View online
26/02/2018 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018 Download / View online
26/02/2018 Quyết định HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2018 Download / View online
02/01/2018 Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Download / View online
25/12/2017 Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Download / View online
14/12/2017 Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Download / View online
29/11/2017 Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ Download / View online
29/11/2017 Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Download / View online
30/10/2017 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và chức danh Phó.TGĐ Download / View online
18/07/2017 Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 Download / View online
15/06/2017 Công Bố Thông Tin - Quyết Định Mở Văn Phòng Đại Diện Tại Nghệ An Download / View online
09/06/2017 Công Bố Thông Tin - Ký Hợp Đồng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2017 Download / View online
28/04/2017 Công Bố Thông Tin - Quyết Định Vay Vốn Ngân Hàng Có Giá Trị Trên 30% Vốn Chủ Sở Hữu Download / View online
20/04/2017 Công Bố Thông Tin - Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Download / View online
14/04/2017 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty VNTT Download / View online
14/04/2017 Công bố thông tin – Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty VNTT Download / View online
13/04/2017 Công bố thông tin – Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần 5 Download / View online
13/04/2017 Công bố thông tin – Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Download / View online
12/04/2017 Công bố thông tin – Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Download / View online
22/02/2017 Công Bố Thông Tin - Nghị Quyết Về Việc Chốt Danh Sách Cổ Đông Tham Dự Họp ĐHĐCĐ 2017 Download / View online
20/01/2017 Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2016 Download / View online
16/12/2016 Công Bố Thông Tin - Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán Download / View online
01/11/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Công Ty Mở Văn Phòng Đại Diện Tại Quảng Ngãi Và Hải Phòng Download / View online
29/09/2016 Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Lưu Ký Cổ Phiếu Tập Trung Tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) Download / View online
12/09/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Nghị Quyết Số 07.2016NQ-HĐQT Download / View online
12/09/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Nghị Quyết Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
12/09/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
05/09/2016 Công bố thông tin về thay đổi sở hữu Cổ Đông lớn Download / View online
25/08/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 Download / View online
24/08/2016 Công Bố Thông Tin 24h - Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Và Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Download / View online
16/08/2016 Công Bố Thông Tin 24h – Tổng Tài Sản Giảm Tại Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2016 Download / View online
14/07/2016 Báo Cáo Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2016 Download / View online
06/05/2016 Thông Báo Cập Nhật Thông Tin Cổ Đông Download / View online
15/04/2016 Công Bố Thông Tin 24h – Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Thay Đổi Lần 4 Download / View online
12/04/2016 Công bố thông tin – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Download / View online
05/04/2016 Thông Báo Thay Đổi Người Được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin Download / View online
05/04/2016 Nghị Quyết Thay Đổi Chức Danh Tổng Giám Đốc Download / View online
01/04/2016 Nghị Quyết 03/2016/NQ-HĐQT Download / View online
21/03/2016 Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Download / View online
21/03/2016 Công văn gửi UBCK giải trình về lợi nhuận sau thuế năm 2015 bị lỗ Download / View online
11/03/2016 Thông báo VNTT trở thành công ty đại chúng Download / View online
11/03/2016 Thông Báo Chốt Quyền Tham Dự Đại hội Cổ Đônng Thường Niên 2016 Download / View online
11/03/2016 Quyết Định Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016 Download / View online
11/03/2016 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Download / View online