1800 9400

Free calling charges

Báo cáo tài chính

Date Submitted Document Storage
Năm 2022
19/01/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4.2022 Download / View online
19/01/2023 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Quý 4.2022 Download / View online
27/10/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 3.2022 Download / View online
21/10/2022 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Qúy 3.2022 Download / View online
29/08/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Bán niên 2022 Download / View online
29/08/2022 Báo cáo tài chính công ty mẹ - Bán niên 2022 Download / View online
28/07/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 2.2022 Download / View online
20/07/2022 Báo cáo tài chính công ty mẹ - Qúy 2.2022 Download / View online
26/04/2022 Báo cáo tài chính Mẹ - Qúy 1.2022. Download / View online
26/04/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất - Qúy 1.2022. Download / View online
Năm 2021
31/03/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 Download / View online
31/03/2022 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021 Download / View online
26/01/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2021 Download / View online
26/01/2022 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2021. Download / View online
29/10/2021 Công văn giải trình của Công ty mẹ chênh lệch lợi nhuận Quý III năm 2021 (Hợp nhất). Download / View online
29/10/2021 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý III năm 2021 (Hợp nhất). Download / View online
29/10/2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2021 Download / View online
29/10/2021 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2021. Download / View online
30/08/2021 Báo cáo tài chính Bán niên Hợp nhất Download / View online
30/08/2021 Báo cáo tài chính Bán niên Công ty mẹ Download / View online
20/07/2021 Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 Download / View online
20/04/2021 Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 Download / View online
Năm 2020
25/03/2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán Download / View online
20/01/2021 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 Download / View online
19/10/2020 Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 Download / View online
14/08/2020 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 Download / View online
17/07/2020 Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 Download / View online
20/04/2020 Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 Download / View online
Năm 2019
24/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Download / View online
20/01/2020 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 Download / View online
22/10/2019 Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Download / View online
15/08/2019 Báo cáo tài chính bán niên 2019 Download / View online
22/07/2019 Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 Download / View online
22/04/2019 Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 Download / View online
Năm 2018
25/03/2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán Download / View online
21/01/2019 Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 Download / View online
18/10/2018 Báo cáo tài chính quý III năm 2018 Download / View online
15/08/2018 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Download / View online
20/07/2018 Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 Download / View online
20/04/2018 Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Download / View online
Năm 2017
19/03/2018 Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán Download / View online
22/01/2018 CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Download / View online
20/10/2017 CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 Download / View online
15/08/2017 CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 Download / View online
20/07/2017 CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 Download / View online
20/04/2017 CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Download / View online
Năm 2016
13/03/2017 CBTT Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán Download / View online
20/01/2017 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 Download / View online
20/10/2016 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2016 Download / View online
20/10/2016 Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 Download / View online
15/08/2016 Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 Download / View online
20/07/2016 Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 Download / View online
19/04/2016 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2016 Download / View online
19/04/2016 CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 Download / View online
19/04/2016 Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 Download / View online
Năm 2015
21/03/2016 CBTT Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán Download / View online
21/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán Download / View online
21/03/2015 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2015 Download / View online